alle Pub­li­ka­tio­nen von Gün­ter Meinl

  • Ka­ta­log NEUE ArT 16, MESSE DRESDEN GmbH, Dres­den
  • Ka­ta­log Künst­ler­kreis Lütz­sche­na, 2007, Leip­zig